Klimaatdoelstellingen / Klimaatplan De ambitieuze plannen van België

Europa heeft ambitieuze doelstellingen; in 2050 klimaatneutraal. Dit betekent iets voor alle lidstaten. In België hebben we deze ambitie vertaald naar klimaatdoelstellingen. Deze staan in het Klimaatplan. Maar wat zijn de concrete doelstellingen? En wat betekent dit voor jou als ondernemer? Daar vertellen we je graag meer over.

Doelen voor 2030

Om alle ambities realistisch en haalbaar te houden, heeft de overheid concrete doelstellingen voor 2030 geformuleerd. Hier is een samenvatting:

 • Broeikasgasreductie in de ESR-sectoren: Een daling van 40% in 2030 ten opzichte van het niveau van 2005.
 • LULUCF-sector: Vlaanderen streeft ernaar te voldoen aan de vereisten van de nieuwe Verordening in een Belgische context. Dit betekent naleving van de no-debit rule voor de periode 2021-2025 en het bijdragen aan een extra opslag van 320 kt CO2-equivalent tegen 2030.
 • Energiebesparing (artikel 7 van de energie-efficiëntierichtlijn): Het doel is een besparing van 91,845 TWh.
 • Hernieuwbare energie: Het streefdoel is 31,974 GWh aan hernieuwbare energie in 2030.

Het Vlaams Energie- en Klimaatplan is onderverdeeld in acht delen:

 1. Inleiding, beleidskader en proces.
 2. Decarbonisatie: Broeikasgasemissies en -verwijderingen.
 3. Decarbonisatie: Hernieuwbare energie.
 4. Energie-efficiëntie.
 5. Energiezekerheid en interne energiemarkt.
 6. Energiearmoede.
 7. Onderzoek, innovatie en concurrentievermogen.
 8. Impactanalyse en financiering.

Download hier de actualisatie van het Vlaams energie- en klimaatplan 2021-2030(PDF bestand opent in nieuw venster) zoals goedgekeurd op 12 mei 2023. Ook de visienota(PDF bestand opent in nieuw venster) omtrent de actualisatie kunt u hier raadplegen.

We helpen je graag.

Wil je meer informatie over dit onderwerp?
Neem contact met ons op via +32 (0)78-484645 of klik op de button.

Afspraken per sector

Iedere sector draagt op zijn eigen manier bij aan een klimaatneutraal België. Er zijn concrete afspraken voor de sectoren;

Transport, Gebouwen, Landbouw, Afval, Elektriciteit en de Effort Sharing sectoren (ESR).

De afspraken per sector lees je hieronder.

Transport

Er zijn twee belangrijke doelstellingen voor klimaatmaatregelen binnen de transportsector. Enerzijds is er focus op het verminderen van het totale aantal gereden kilometers, en anderzijds op het verminderen van de uitstoot per gereden kilometer. In de richting van 2030 wordt een ambitieuze verschuiving in het aantal voertuigkilometers nagestreefd. Voor zwaar transport wordt de toename beperkt tot 13% in 2030 ten opzichte van 2015. Voor licht transport wordt gestreefd naar stabilisatie gedurende dezelfde periode.

Wat betreft de vergroening van het wagenpark wordt er richting 2030 een ambitieuze ontwikkeling beoogd. Prognoses voor personen- en bestelwagens houden rekening met het federale beleid met betrekking tot bedrijfswagens. Het voornemen is om vanaf 2029 uitsluitend nul-emissie personen- en bestelwagens toe te laten bij nieuwe inschrijvingen. Dit betekent dat vanaf 2029 het aandeel nieuwe inschrijvingen voor personen- en bestelwagens 100% zero-emissie zal zijn. Daarnaast wordt er een stimuleringsmechanisme ontwikkeld voor zowel nieuwe als tweedehands nul-emissiewagens, gericht op particulieren en deelmobiliteit. Dit alles draagt bij aan het streven naar een aandeel van 34% zero-emissie personenwagens (1.255.000 elektrische personenwagens in 2030) en 32% zero-emissie bestelwagens (178.000 elektrische bestelwagens in 2030) in de totale Vlaamse voertuigenvloot.

Bron: Transport | Vlaanderen.be

Gebouwen

Met een aandeel van 29% (12,6 Mton CO2-eq) is de bouwsector de op een na grootste sector in termen van de Vlaamse ESR-broeikasgasemissies.

Het beoogde verminderingstraject voor de bouwsector, inclusief zowel residentiële als niet-residentiële gebouwen, houdt in dat er aanzienlijke vooruitgang wordt geboekt op het gebied van energie-efficiëntie. Dit moet vervolgens leiden tot een substantiële vergroening van de resterende warmtevraag binnen het gebouwenbestand.

Bron: Gebouwen | Vlaanderen.be

Landbouw

De broeikasgasemissies in de landbouwsector zijn voornamelijk afkomstig van enterische methaanemissies bij herkauwers, bodememissies van lachgas en methaan, emissies bij de behandeling en opslag van mest, en energetische emissies (CO2) door verwarming/koeling en transport op landbouwbedrijven. Het huidige beleid richt zich op het verminderen van deze emissies door verschillende maatregelen, waaronder sensibilisering, financiële ondersteuning en investeringssteun voor aangepaste infrastructuur en energie-efficiëntie. De opslag van koolstof in landbouwbodems wordt financieel ondersteund, en er is aandacht voor het beschermen van bestaande koolstofvoorraden.

Bron: Landbouw | Vlaanderen.be

Afval

De afvalsector vertegenwoordigt slechts 5% van de totale broeikasgasuitstoot in de ESR-sector. Het VEKP 2021-2030 heeft als algemeen doel gesteld om tegen 2030 de hoeveelheid huishoudelijk restafval per inwoner te verminderen van 146 naar 100 kg. Dit streefdoel geldt ook voor bedrijfsafval. Prioriteit wordt gegeven aan preventie en hergebruik volgens de materialenhiërarchie. De klimaatbijdrage van de niet-ETS-afvalsector is beperkt, slechts 5% van de totale Vlaamse niet-ETS-uitstoot. Meer aanzienlijke klimaatwinsten zijn te behalen door diepere, circulaire maatregelen, benadrukt als een “transversale maatregel” in het huidige VEKP 2021-2030.

Bron: Afval | Vlaanderen.be

Elektriciteit

Energie in Vlaanderen ondergaat een transitie om klimaatverstoring te verminderen, energieonafhankelijkheid te vergroten en welvaart te behouden. Momenteel is 9,2% van de energie hernieuwbaar. De overheid heeft doelen vastgesteld in plannen zoals het Zonneplan 2025, Windplan 2025, Warmteplan 2025 en flexibiliteitsplan 2025. De Vlaamse minister voor Energie werkt aan de uitvoering van deze plannen, gericht op zonnepanelen, windenergie en duurzaam verwarmen. Alle ministers zijn betrokken bij het initiëren van maatregelen binnen hun verantwoordelijkheidsgebied.

Bron: Groene energie | Vlaanderen.be

Effort Sharing sectoren (ESR)

Met een aandeel van 12% in de totale Vlaamse ESR-broeikasgasemissies, speelt de ESR-industrie een significante rol.

Wat betreft de vermindering van broeikasgasemissies in de niet-ETS-industrie, kunnen vier beleidsrichtingen worden onderscheiden:

 1. Het kader voor energie-efficiëntie in industriële ondernemingen.
 2. De vergroening van energiedragers in de industrie, beide gericht op het verminderen van energetische emissies.
 3. Het beleidskader met betrekking tot F-gassen.
 4. Maatregelen om de uitstoot van lachgas (N2O) te verminderen.

Bron: ESR-industrie | Vlaanderen.be

Hulp nodig met verduurzamen?