Privacy Statement Kenter.be

Kenter hecht veel waarde aan uw privacy. Verwerken wij persoonsgegevens van u? Dan doen wij dit volgens de – Uitvoeringswet – Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hieronder leest u meer over hoe wij dit doen.

Wat doet Kenter?

Kenter laat energie werken. Dat doen wij met betrouwbare energievoorzieningen en slimme innovatieve meetoplossingen. Wij leveren een compleet pakket aan diensten voor uw energievoorziening en meten uw energie. Met onze producten, diensten en expertise heeft u grip op energie. Dat doen wij voor ruim 28.000 klanten. Van de bakker op de hoek tot chemische multinational, van sportvereniging tot grote gemeenten. Wij helpen u met eigentijds energiemanagement waarmee u kostenefficiënt en duurzaam kunt ondernemen zoals u dat graag wilt. Kenter maakt het u makkelijk.

Wanneer verwerken wij uw persoonsgegevens?

Gebruikt u producten of diensten van Kenter? Of heeft u contact met ons? Dan leggen wij uw gegevens vast.

De dienstverlening van kenter is gericht op de zakelijke markt. Gegevens die wij verwerken (bijvoorbeeld meetgegevens, of technische gegevens) zijn in de meeste gevallen niet direct of indirect te identificeren of identificeerbaar tot een natuurlijk persoon. De AVG is in zo’n geval niet van toepassing. Dit kan anders zijn op het moment dat u uw energievoorziening (mede) gebruikt voor huishoudelijke doeleinden, bijvoorbeeld wanneer op het bedrijfsperceel (ook) een particuliere woning aanwezig is. Of wanneer u als privé persoon bepaalde diensten bij Kenter afneemt.

Gegevens die kwalificeren als persoonsgegevens en waarop de AVG wel van toepassing is ingeval van een verwerking zijn bijvoorbeeld het vastleggen van een naam als contactpersoon. Maar ook het vastleggen van een e-mailadres waarin de naam van een contactpersoon is genoemd.

Doeleinden van gegevensverwerkingen

Kenter verzamelt en verwerkt gegevens van klanten:

  1. voor het aangaan en de uitvoering van onze overeenkomst met u, onze dienstverlening en om u te informeren over onze producten en diensten;
  2. om te voldoen aan wet- en regelgeving. De doeleinden voor het uitvoeren van de meetverantwoordelijkheid zijn onder meer beschreven in secundaire wet- en regelgeving, zoals de Meetcode E/ G;
  3. heeft u een derde (bijvoorbeeld een energieadviseur) volmacht gegeven om bij Kenter uw gegevens op te vragen? Dan voldoen wij aan uw verzoek nadat wij de volmacht van deze derde op juistheid en volledigheid hebben gecontroleerd.

Categorieën van de gegevens

Kenter verwerkt verschillende categorieën van persoonsgegevens. De verwerking van deze persoonsgegevens is altijd aan een doel gebonden.

CategorieDoel
MetergegevensVoor het beheer en administratie van onze eigendommen leggen we metergegevens, zoals serienummer en bouwjaar, vast.
Meet- en verbruiksgegevensVoor het uitvoeren van onze meetdienst verwerken we meet- en verbruiksgegevens zoals intervalstanden, waaronder kwartier- en dagstanden en uur waarden ingeval van gas. We verwerken meet- en verbruiksgegevens in het kader van de overeenkomst die wij met onze klanten hebben en in verband met het uitvoeren van de meetverantwoordelijkheid. 
AansluitgegevensWe verwerken aansluitgegevens, waaronder EAN-code, adres en doorlaatwaarde, om onze wettelijke verplichting na te komen en om de diensten te kunnen uitvoeren. 
NAW en contactgegevensVoor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, administreren van klantcontactmomenten, afhandelen van storingsmeldingen- of klachten, klantcommunicatie en het houden van klanttevredenheidsonderzoeken verwerken we NAW- en contactgegevens. Voorbeelden zijn naam, adres, e-mail en telefoonnummer. 
Rekeningnummers/IBANVoor creditfacturatie administreren we rekeningnummers van klanten.

Bewaartermijnen

Kenter bewaart persoonsgegevens volgens de bewaartermijnen in wet- en regelgeving.

Ontvangers

Kenter deelt (persoons)gegevens met onder andere de volgende categorieën van ontvangers:

  • regionale netbeheerders;
  • landelijke netbeheerders;
  • energieleveranciers;
  • programmaverantwoordelijken;
  • meetverantwoordelijken (bijv. ingeval van een switch van meetbedrijf).

Verwerkers

Kenter kan een derde partij opdracht geven tot het uitvoeren van een bepaalde dienst. Heeft deze derde bij het uitvoeren van de betreffende dienst toegang tot of maakt de derde gebruik van uw persoonsgegevens? Dan is de derde partij een verwerker. Kenter heeft de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om te borgen dat we de persoonsgegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden verwerken. Persoonsgegevens laat Kenter verwerken door onder andere aannemers, IT-dienstenleveranciers, marktonderzoekers en partijen die voor Kenter bemiddelen bij het tot stand brengen van overeenkomsten.

Toestemming

Kenter verwerkt uw persoonsgegevens alleen op basis van de grondslagen zoals genoemd in de AVG. Verwerken we uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming? Dan heeft u altijd het recht om uw toestemming weer in te trekken.

Verstrekking aan derden niet zijnde verwerkers

Kenter verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden op grond van wettelijke verplichtingen of na uw toestemming. Het kan ook zijn dat u de toestemming middels een volmacht ten behoeve van deze derde (voorbeeld: energieadviseur) heeft gegeven. Indien u toestemming heeft gegeven voor het overdragen van uw persoonsgegevens aan derden, dan is Kenter niet verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens voor eigen doelen door deze derden.

Beveiliging van uw gegevens

Met het oog op de bescherming van persoonsgegevens heeft Kenter passende technische en organisatorische maatregelen genomen. Onze infrastructuur en procedures hebben we zo ingericht dat we uw persoonsgegevens optimaal kunnen beschermen. De maatregelen sluiten aan bij de aard van de gegevens en wat er technisch mogelijk en haalbaar is. Deze beveiligingsmaatregelen staan onder toezicht van interne én externe onafhankelijke auditors. De verwerkingen van persoonsgegevens zijn vastgelegd in een verwerkingenregister.

Toegang tot uw gegevens

Alleen voor medewerkers waarvoor het voor het uitvoeren van hun functie noodzakelijk is, hebben toegang tot uw gegevens. Welke medewerkers toegang tot uw gegevens krijgen, is door autorisaties en gebruikersprofielen gedefinieerd. We evalueren periodiek de autorisaties en gebruikersprofielen en waar nodig actualiseren we deze.

Doorgifte buiten de Europese Unie

Kenter verwerkt uw persoonsgegevens binnen de Europese Unie(EU). Laat Kenter verwerkers persoonsgegevens buiten de EU verwerken? Dan vindt dit plaats volgens de regels die de EU daarvoor heeft vastgesteld. Als uitgangspunt geldt dat wij hierbij de EU Standard Contractual Clauses hanteren. Het niveau van privacybescherming is dan te vergelijken met de situatie bij gegevensverwerking binnen de EU.

Rechten van de betrokkene

In de meeste gevallen zijn de gegevens die wij vastleggen niet direct of indirect te identificeren of identificeerbaar tot een natuurlijk persoon. Indien wij toch persoonsgegevens van u verwerken, dan mag u volgens de AVG ons vragen uw persoonsgegevens in te zien. Ook kunt u ons vragen uw gegevens te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen, bezwaar te maken tegen de verwerking of de verwerking te laten beperken. Tenslotte kunt u ons verzoeken alle persoonsgegevens, die wij van u hebben, over te dragen aan u of aan een organisatie van uw keuze. Voor zover dit binnen de wettelijke kaders mogelijk en voor zover er sprake is van het verwerken van persoonsgegevens, werken wij mee aan uw verzoek.

Google Analytics

Op de website van kenter (www.kenter.be) gebruiken we Google Analytics om bevindingen te verkrijgen over hoe onze website wordt gebruikt. We hebben Google geen toestemming gegeven om deze informatie te delen met andere Google-entiteiten, andere Google-producten of derden. De gegevens over IP-adressen die we verwerken worden gepseudonimiseerd (de laatste drie nummers worden weggelaten, bijvoorbeeld: 122.345.134.xxx). We hebben ook een verwerkingsovereenkomst met Google afgesloten. Google kan worden gevraagd om informatie aan derden te verstrekken wanneer dit wettelijk verplicht is. Google kan derden gebruiken om gegevens te verwerken op naam van Google. We kunnen dit niet controleren en raden u daarom aan het privacybeleid van Google Analytics te lezen: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Wijzigingen privacy statement

Hoewel de hoofdlijnen onveranderd zullen blijven, kunnen we, in lijn met de privacywetgeving, wijzigingen aanbrengen in dit privacy statement. Bekijk deze dus af en toe. Dan blijft u op de hoogte van ons privacybeleid.

Copyright Mei 2018 Kenter B.V.